معاون فني و عمراني

شهریار میداودی
کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه اصفهان
کارشناسی مهندسی برق

سوابق

۱۳۹۵-۱۳۹۶ کارشناس فنی معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز

۱۳۹۶-۱۳۹۷ سرپرست مطالعات سازمان اتوبوسرانی

۱۳۹۸-۱۴۰۲ رییس اداره فضای سبز و تاسیسات شهری معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز

۱۴۰۲- تاکنون سرپرست معاونت فنی و عمرانی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز

 

 

 
شهریار میداودی