معاون طرح و برنامه

نام: سارا

نام خانوادگی: موزرمی

سوابق تحصیلی:

  • دکترا رشته جغرافیا ، گرایش برنامه ریزی شهری ، دانشگاه علوم و تحقیقات -تهران .
  • کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی ، گرایش اقلیم در برنامه ریزی محیطی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  • کارشناسی رشته جغرافیای شهری ، گرایش انسانی-شهری

سوابق اجرایی:
قائم مقام سازمان زیباسازی شهرداری اهواز از اردیبهشت 1399 تا مهر 1399
معاونت طرح و برنامه سازمان زیباسازی از مهرماه  1394تا  اردیبهشت 1399
مدیر برنامه ریزی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- مهر ماه 1393 تا  مهرماه 1394  
مدیرسیستم کنترل کیفیت  سازمان زیباسازی شهرداری اهواز( با حفظ سمت مدیریت برنامه ریزی)  - خرداد 1391 تا اردیبهشت 1393.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- خرداد 1390 تا  اردیبهشت 1393.
مسئول روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز – آبان 89 تا اسفندماه 1390.
کارشناس  مسئول معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی  شهرداری اهواز -  خرداد 89.
کارشناس فنی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز -  فروردین 89.

 

 
سارا موزرمی