معاون اداري و مالي

نام: نسا

نام خانوادگی: شاعری کریمی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی آمار
  • کارشناسی حسابداری
  • کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

سوابق اجرایی:

 

  • معاون اداری و مالی سازمان پارک ها و فضای سبز از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷
  • معاون اداری و مالی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
  • رییس اداره آمار و تحلیل اطلاعات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه ی انسانی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲