سرپرست معاونت اداری و مالی

نام: سید مهران

نام خانوادگی: هادی پور

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی حسابداری
  • کارشناس ارشد حسابداری

سوابق اجرایی:
سرپرست معاونت اداری مالی و ذیحساب مشترک سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
مدیر مالی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
نماینده کارگران در کمیته انضباط کار سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
رییس حسابداری سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
مدیرعامل تعاونی مسکن سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
نماینده سازمان در دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی
مسئول واحد مبارزه با پولشویی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
کارشناس مالی و حسابدار سازمان زیباسازی شهرداری اهواز
مدیر برنامه ریزی و بودجه سازمان فرهنگی شهرداری اهواز
مسئول طرح تکریم ارباب رجوع در شهرداری منطقه سه اهواز
کارشناس و ممیز واحد نوسازی شهرداری منطقه سه اهواز
مسئول برنامه ریزی و بودجه و همزمان مسئول صندوق شهرداری منطقه سه اهواز و دریافت تقدیرنامه کتبی به دلیل عملکرد عالی
کارشناس مالی و کارمند حوزه درآمد واحد حسابداری شهرداری منطقه سه اهواز
کارشناس واحد کسب و پیشه و کارمند درآمد شهرداری منطقه سه اهواز
مسئول دفتر مدیریت سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهواز
کارشناس دبیرخانه ، اتوماسیون اداری و کارتکس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
کارشناس واحد آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
حسابدار و کارمند مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

 

 
سید مهران هادی پور