معاون اداری و مالی

نام: زینب

نام خانوادگی: صیدالی

-سر پرست معاونت اداری و مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق:

- مدیریت آموزشگاه شهرداری اهواز

- مسئول پرسنلی سازمان فاوا شهرداری اهواز

- مدیر مالی سازمان فاوا شهرداری اهواز

 
زینب صیدالی