معاون اجرایی

نام: سید عبداله

نام خانوادگی: نبوی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت شهری

سوابق اجرایی:
۱۳۸۸_۱۳۹۰ مسئول دبیرخانه حراست شهرداری اهواز
۱۳۹۰_۱۳۹۲ مسئول حراست سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز
۱۳۹۲_۱۳۹۷ مسئول حراست معاونت اداری و مالی شهرداری اهواز
۱۳۹۷_۱۳۹۹ مسئول امور ارتباطات و فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
۱۳۹۹_۱۴۰۰ دبیر کارگروه مشاوران درآمدی شهردار اهواز
۱۴۰۰_۱۴۰۱ مسئول امور ارتباطات و فرهنگی سازمان آرامستان های شهرداری اهواز
۱۴۰۱ تاکنون، معاون اجرایی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز

 

 
سید عبداله نبوی