معاون اجرایی

نام: حسن

نام خانوادگی:حویزاوی

سوابق اجرایی:

  • رئیس امور اداری شهرداری منطقه ۴
  • مسئول کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۴
  • مسئول شهرسازی شهرداری منطقه ۴
  • کارشناس ساختمانی شهرداری منطقه ۴
  •  مسئول ساختمانی شهرداری منطقه ۲
  • مسئول مشارکتهای شهرداری منطقه ۴
  • مسئول واحد سطوح با حفظ سمت رییس کمیته درآمد شهرداری منطقه ۴
  • رئیس اداره توسعه و برنامه ریزی شهرداری منطقه ۶
 
حسن حویزاوی