سرپرست معاونت اجرایی

نام: مجید

نام خانوادگی: دهیمی زاده