معاون اجرایی

سرپرست معاونت اجرایی

نام: محمد رضا خالقی زاده دهکردی

تحصیلات: کارشناس ارشد کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق:

*مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز

*مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اهواز

*معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری آبادان سردبیر اتاق خبر استانداری خوزستان

*مسئول فضای سبز منطقه یک شهرداری اهواز

 

 

 

 

 

 
محمدرضا خالقی زاده