سخن مقام معظم رهبری در خصوص زیباسازی شهری

وقتی که نمای شهری متوازن و زیباست، شهروند وقتی که عبور می کند از آنجا، اعصابش آرامش پیدا می کند، حالت مطلوب پیدا می کند.این در کارکرد او، در معاشرت او، اگر معلم است، اگر کارمند اداری است، اگر کاسب است یا اگر عالم است اثر می گذارد.
بابراین زیباسازی به معنای این نیست که می خواهیم یک کار تجملاتی انجام دهیم که بعضی بگویند آقا این هدر دادن است. نه این یک کار اصلی است. زیباسازی به معنایی، مثل سالم سازی مزاج مردم است. به معنای سالم سازی اعصاب مردم است. چشم نواز بودن، روح نواز بودن، دلنشین بودن، اینها چیزهایی است که در ساختن شهر یک معیار است و رفاه، این هم معیار بعدی است. بایستی جوری باشد که مردم کارشان راحت باشد. به خصوص حالا با این وسایل حمل و نقلی که وجود دارد.

*******************

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز،‌ یکی از مقولات و علائم زندگی کردن، زیبایی بینی ، زیبایی خواهی، زیبایی گرایی و زیبایی زیستی است که سه ساحت شناخت، گرایش و رفتار را در بر می گیرد.
شهر موجودی زنده است و مثل یک ارگانیسم فعال، بافت تاریخی، محیط زیست، حمل و نقل، معماری و روابط انسانی و .... آن در یک تعامل و کنش و واکنش با یکدیگر در جریان هستند، آنگاه به این نتیجه قطعی می رسیم که زیبایی امری تفننی نیست. زیبایی باعث آرامش روحی و امنیت معنوی مردم یک شهر می شود.شهر اسلامی باید چشم نواز، روح نواز، دل نواز باشد و این امر راهبردی در بیانات رهبر فرزانه انقلاب آمده است:
»زیباسازی در اینجا یک امر تجملاتی محض نیست، زیباسازی در روحیه ، اعصاب، فکر و نگاه مردم و در نتیجه در عمل آنها تأثیر می‌گذارد«.
ایشان ضمن اینکه با دیدگاه کسانی که زیبایی را امری تجملاتی می دانند مخالفت کرده بر آثار مفیدآن تأکید کرده و می افزایند:«وقتی یک نمای شهری متوازن و زیباست و شهروند از آنجا عبور می کند، اعصابش آرامش و حالت مطبوع پیدا می کند و اگر معلم، کارمند اداری، کاسب یا عالم باشد، درکارکرد و معاشرت او اثر‌ می گذارد، بنابراین زیباسازی به معنای این نیست که می خواهیم یک کار تجملاتی انجام بدهیم که بعضی بگویند حالا این هدراست، نه، این یک کار اصلی است«.
سپس با تشبیه سلامت روح انسان به سلامت جسم او به این نکته دقیق توجه می‌کنندکه:«زیباسازی مثل سالم سازی مزاج مردم است و به معنای سالم سازی اعصاب مردم است. چشم نواز بودن، روح نواز بودن ، دلنشین بودن در ساختن شهر یک معیار است»