معرفی مدیرعامل

نام: نادر
نام خانوادگی : بیت سیاح

سوابق تحصیلی:

 • کارشناس مهندسی معماری
 • کارشناس برنامه ریزی شهری
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
 • رتبه ۸ کشوری در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق اجرايي :

 • مدیر کل شهرسازی شهرداری اهواز
 • سرپرست اداره کل شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز
 • رییس اداره نظارت بر امور مناطق
 • رییس اداره خدمات مهندسی و مهندسین ناظر شهرداری اهواز
 • رییس اداره طرح و برنامه معاونت شهرسازی و معماری
 • معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۶
 • مشاور شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۶
 • مسئول کمیته کنترل ضوابط شهرسازی شهرداری اهواز
 • عضو کارگروه شهرسازی و معماری شهرداری اهواز
 • عضو کارگروه درآمدی شهرداری اهواز
 • مشاور امور درآمدی و شهرسازی شهرداری منطقه ۶
 • عضو کمیته ارزیابی عملکرد شهرداری اهواز
 • مدیر پروژه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز
 • نماینده شهردار اهواز در کمیته درآمدی منطقه ۸
 
نادر بیت سیاح