مديريت ها
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
 ۱

مجید دهیمی

مدیر روابط عمومی

۲

ریحانه قبیشاوی

مدیر اداری

۳

مرضیه انصاری

مدیر درآمد و بازرگانی

۴

حسن نیسی

مدیر امور تبلیغات

۵

مجتبی پورعیدی

مدیر امور مناطق

۶

افشین امیر

مدیر فنی

۷

سعادت جعفری

مدیر امور اجرایی

۸

رضا معمار

مدیر نظارت
۹

سجده رضایی

رئیس اداره امور مالی
۹

علی عبیات

مدیر فرهنگی