مديريت ها
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1

 

احمد سپهر منش 

 

مدیر حراست

 2

 مجید دهیمی     

 

مدیر روابط عمومی

 

3

ریحانه غبیشاوی

رییس اداره امور اداری

 

4

مرضیه انصاری

رییس اداره درآمد

 

5

مجتبی پورعیدی

مدیر امور مناطق

 

6

سعادت جعفری

رییس اداره اجرایی

 

7

سجده رضایی

رئیس اداره امور مالی

 

8

علی عبیات

مدیر فرهنگی

 

9 محمدرضا خالقی زاده

 

سرپرست معاونت اجرایی

 

10 احمد عبیات 

رییس دفتر مدیرعامل

 

11 جاسم الهایی

مسئول امور کارگزینی

 

12 سارا صفری

مسئول حسابداری

 

13 مریم صالحی باورصاد

رییس اداره تبلیغات

 

14 امین رسولی

مسئول بازرسی

 

15 ناصر کعب عمیر

مسئول امور خدمات