مديريت ها
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
 ۱

مجید دهیمی

مدیر روابط عمومی

۲

ریحانه قبیشاوی

مدیر اداری

۳

مرضیه انصاری

مدیر درآمد و بازرگانی

۴

حسن نیسی

مدیر امور تبلیغات

۵

علی عبدالخانی

مدیر امور حقوقی

۶

فرشاد سلطانی

مدیر مبلمان شهری

۷

سید مهران هادی پور

سرپرست مدیریت امور مالی