اعضاء هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 مهراب فلسفی زاده رئیس هیئت مدیره و معاون شهرسازی و معماری
2 نادر بیت سیاح عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان زیباسازی
3 عبدالرضا ارسطو عضو هیئت مدیره  سازمان زیباسازی