مقالات تخصصی

عنوان

حجم نوع دریافت فایل

آسایش در خارج و داخل بنا براساس شاخص پن واردن 

1.15MB    

بهینه سازی جهت گیری بناهای ساختمانی 

1.24MB  

بیلبورد های تبلیغاتی 

6.78MB  

سیمای شهر و هویت شهری 

391KB  

گرافیک محیطی 

970KB  

مفاهیم تبلیغات بیرون خانه 

1.34MB