طراحی سایت
سرپرست معاونت فني و عمراني

نام: ترکی

نام خانوادگی: حزبه زاده

سوابق تحصیلی:

  • مهندسی عمران
ترکی حزبه زاده