طراحی سایت
مديريت ها
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱
نبی الله میهن پرست مدیر اداری
۲

ملوک حافظی بیرگانی

مدیر درآمد و بازرگانی

۳

مهدی عبیات

سرپرست امور تبلیغات

۴

علی عبدالخانی

مدیر امور حقوقی

۵

رضا معمار

مدیر فنی

۶

سید طاهر موسوی

مدیر امور مالی

۷

عارف عباسی اصل

مدیر امور قراردادها

۸ عمار حویزه نژاد سرپرست امور مناطق