چهارشنبه، 26 مهر 1396
معرفی مدیرعامل

نام: خلیل
نام خانوادگی : الهایی

سوابق تحصیلی :

 • دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی:

 • کارپردازشهرداری منطقه  چهار
 • مسئول ترابری منطقه چهار
 • مسئول زیباسازی منطقه چهار
 • مسئول واحد سطوح منطقه چهار
 • مسئول امور ورزش منطقه چهار
 • مسئول ناحیه خدمات شهری منطقه چهار
 • معاون حمل ونقا ترافیک منطقه چهار
 • عضوکمیته حفاظت  فنی و بهداشت کار منطقه چهار
 • عضوشورای کار اسلامی منطقه چهار
 • عضوکمیته انضباطی شهرداری منطقه چهار
 • معاون خدمات شهری منطقه چهار
 • عضو هیات مدیره سازمان زیباسازی
خلیل الهایی