سرپرست معاونت فني و عمراني

نام: مجید

نام خانوادگی: دهیمی زاده

 

 

 

 
مجید دهیمی زاده