معاون طرح و برنامه

نام: سارا

نام خانوادگی: موزرمی

سوابق تحصیلی

  • دکترا رشته جغرافیا ، گرایش برنامه ریزی شهری ، دانشگاه علوم و تحقیقات -تهران .
  • کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی ، گرایش اقلیم در برنامه ریزی محیطی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  • کارشناسی رشته جغرافیای شهری ، گرایش انسانی-شهری


سوابق اجرایی:

  • معاونت طرح و برنامه سازمان زیباسازی از مهرماه ۱۳۹۴.
  • مدیر برنامه ریزی   سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- مهر ماه ۱۳۹۳ تا  مهرماه ۱۳۹۴
  • مدیرسیستم کنترل کیفیت  سازمان زیباسازی شهرداری اهواز( با حفظ سمت مدیریت برنامه ریزی)  - خرداد ۱۳۹۱ تا  اردیبهشت ۱۳۹۳.
  • مدیر برنامه ریزی  تلفیقی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز- خرداد ۱۳۹۰ تا  اردیبهشت ۱۳۹۳.
  • مسئول روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز – آبان ۸۹ تا اسفندماه ۱۳۹۰.
  • کارشناس  مسئول معاونت سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی  شهرداری اهواز -  خرداد ۸۹.
  • کارشناس  فنی  سازمان زیباسازی شهرداری اهواز -  فروردین ۸۹.
 
سارا موزرمی