فهرست افراد منتخب جهت اجرای نقاشی دیواری در زمستان ۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد آثار تأیید شده

کد

۱

زینب بنی طریف

۲

5-4

۲

ندا پوردورکی حبیبی

۱

15

۳

سید محمود کریمی

۳

23-22-19

۴

مریم آقاجانی

۱

33

۵

آزیتا صمدیان

۳

70-69-68

۶

حسین میرزایی

۲

73-72

۷

مرتضی عزیزپور

۳

77-76-75

۸

علی شفیع آبادی

۴

81-80-79-78

۹

حدیثه میرزایی

۳

84-83-82

۱۰

رویا سیدپور

۱

85

۱۱

سونا گرشاسبی

۲

109-102

۱۲

فائزه نوروزی

۷

117-115-114-113-112-111-110

 
نقاشی دیواری
نقاشی دیواری
 • نقاشی دیواری
  5
 • نقاشی دیواری
  4
 • نقاشی دیواری
  19
 • نقاشی دیواری
  15
 • نقاشی دیواری
  23
 • نقاشی دیواری
  22
 • نقاشی دیواری
  33
 • نقاشی دیواری
  68
 • نقاشی دیواری
  69
 • نقاشی دیواری
  70
 • نقاشی دیواری
  73
 • نقاشی دیواری
  72
 • نقاشی دیواری
  75
 • نقاشی دیواری
  76
 • نقاشی دیواری
  78
 • نقاشی دیواری
  77
 • نقاشی دیواری
  80
 • نقاشی دیواری
  79
 • نقاشی دیواری
  82
 • نقاشی دیواری
  81
 • نقاشی دیواری
  83
 • نقاشی دیواری
  84
 • نقاشی دیواری
  85
 • نقاشی دیواری
  109
 • نقاشی دیواری
  102
 • نقاشی دیواری
  111
 • نقاشی دیواری
  110
 • نقاشی دیواری
  113
 • نقاشی دیواری
  112
 • نقاشی دیواری
  115
 • نقاشی دیواری
  114
 • نقاشی دیواری
  117