معرفی مدیرعامل

نام: قادر
نام خانوادگی : کعب عمیر
 
قادر کعب عمیر