مديريت ها
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
 ۱

مجید دهیمی

مدیر روابط عمومی

۲

ریحانه قبیشاوی

مدیر اداری

۳

حسین ساری

مدیر درآمد و بازرگانی

۴

حسن نیسی

مدیر امور تبلیغات

۵

علی عبدالخانی

مدیر امور حقوقی

۶

افشین امیری

سرپرست مدیریت فنی

۷

عبدالامیر بیت ساعدی

مدیر امور مالی

۸

عارف عباسی اصل

مدیر امور قراردادها

۹

علیرضا عباسی

مدیر امور مناطق