محمود ممبینی سازمان زیباسازی

نام: محمود

نام خانوادگی: ممبینی

سوابق تحصیلی:

  • کارس ارشد مهندسی معماری

سوابق اجرایی:

  • ناظر پروژه های سازمان بهسازی و نوسازی       سال  ۱۳۸۹-۱۳۹۰
  • مسئول بافت فرسوده شهرداری منطقه چهار    سال ۱۳۹۰
  • کارشناس شهرسازی شهرداری منطقه یک       سال ۱۳۹۱
  • کارشناس ساختمانی شهرداری منطقه یک       سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
  • ریس اداره ساختمانی شهرداری منطقه دو        سال ۱۳۹۶
  • ناظر پروژه های ترافیک شهرداری منطقه سه   سال ۱۳۹۷
  • کارشناس ساختمانی شهرداری منطقه سه       سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
  • مجری طرح های سیما منظر شهری شهرداری اهواز  سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹
 
محمود ممبینی